زمان سفارش تمام 24 ساعته تمامی روز ها میتواند انجام شود ولی زمان تحویل کالا فقط در ساعت های کاری فروشگاه اینترنتی شادینار که تمامی روز ها از ساعت 9الی 20 وجمعه ها از ساعت 9 الی 12 انجام میشود برای مثال اگر سفارش ساعت20.30 بود زمان تحویل فردای آن روز انجام خواهد شد.زمان تحویل کالا حدود یا کم تر از 2ساعت میباشد. بدیهی است اگر برای مثال مشتری ساعت 10 خرید کرد زمان تحویل از ساعت 10 الی 12 میباشد که باید مشتری در محل تحویل جنس حضور داشته باشد و در  صورت عدم حضورش برای هماهنگی زمان تحویل کالا در هنگام خرید کالا  با بخش پشتیبانی به شماره 09026349336 هماهنگی به عمل آید. که چنانچه کالا اگر به محل تحویلش برسد و مشتری حضور نداشته باشد برای بار دوم از مشتری کرایه به مبلغه 4000تومان دریافت خواهد شد